Vigtigt nyt om kirkens præster og stab

(English below)

11. april 2021

Kære kirkefamilie

Vi ser frem til at kunne mødes i kirken igen fra på næste søndag, men inden da har vi nogle vigtige nyheder vil gerne vil dele med jer omkring kirkens præster og stab. Vi vil meget gerne opfordre jer alle til at se onlinegudstjenesten fra i dag 11. april, hvor vi har fortalt om ændringerne.

Vi kan i dag dele en glædelig og sørgelig nyhed, nemlig at Christopher og Caroline Aagaard flytter til Nordsjælland, hvor Christopher skal indsættes som ledende præst i Græsted Frikirke til sommer d. 1. august. 

Vi er utrolig glade for Christopher og Caroline og alt det som de har velsignet fællesskabet i kirken med, og vi kommer til at savne dem i København Vineyard. Samtidig synes vi, at det er et stort privilegie for os, at få lov til at sende dem ud her fra kirken til velsignelse for Græsted Frikirke – og vi glæder os over, at Græsted ikke er længere væk.
 
Det er på samme tid med sorg, at vi kan meddele, at Hasse og Gitte Falk Jakobsen vælger at stoppe som præstepar i København Vineyard til sommer. Denne beslutning er truffet efter nøje overvejelse og i kølvandet af en god og længere fælles proces med ekstern supervision, hvor vi har haft fokus på samarbejde og ledelse. Hasse og det øvrige præsteteam er enige om, at beslutningen træffes med stor indbyrdes kærlighed, forståelse og respekt. Vi vil fremadrettet arbejde for at bevare den gode relation til hinanden.

Hasses lederskab, passion og store kapacitet som præst har været til stor velsignelse for vores kirkefællesskab, og vi er i stor taknemmelighed for alt det gode Hasse og Gitte som ledere har givet ind i vores kirke. Hasse stopper som præst i udgangen af maj, men han og Gitte vil indtil videre stadig være en del af vores kirkefællesskab.
     
Disse store forandringer har gjort, at vi har måttet arbejde på at sætte et nyt stærkt kerneteam, så derfor har vi endnu flere nyheder: 

Emil Rindom Nørholm vil allerede her fra april i år blive ansat som præsteintern på 20 % indtil han og Nina flytter til København i sommeren 2022, hvorefter han bliver ansat på fuld tid som præst. Emil og Nina var en del af kirken i efteråret, hvor Emil var præstepraktikant og både talte om søndagen og ledte Mission Julegave, så mange af jer kender dem. Han er en skarp og dygtig teolog og kommunikator, og derudover er han en fremragende leder. Emil og Nina bor lige nu i Aarhus, hvor han færdiggør sin kandidat i teologi, og hun læser en kandidat i psykologi. Indtil de flytter hertil i sommeren 2022 vil Emil tale i kirken en gang om måneden, arbejde med lederne omkring Vineyard Ung og Young Grapes, og deltage på ledersamlinger, summer camp, spring camp m.m.
Vi glæder os meget over at kunne byde Emil og Nina velkommen tilbage hos os! 

Maria Lundbak Hinge, som siden august 2020 har været vikar i præsteteamet sideløbende med sit mangeårige arbejde som leder for lovsangsområdet i kirken, bliver ansat som lovsangspræst og leder for områderne; Lovsang, Gudstjenester og Organisation i en 80 % stilling. Maria arbejder derudover som leder af Vineyard Nordic Worship.
 
Kathrine Chercka, vores nuværende børnekirkeleder, der allerede fungerer som en dygtig præst for vores børn og deres familier, fortsætter sin ansættelse på 65 %, men bliver nu en del af teamet med titlen Børnepræst. 
 
Dette er en stor mundfuld på en gang, og det er både smertefuldt at sige farvel og glædeligt at kunne sige velkommen. 
 
Derfor vil vi også gerne invitere jer, der har lyst til at tale med os, til zoom kaffemøder idag søndag kl. 13.00  eller kl. 15.00, eller hvis du ikke kan idag, så holder vi også et møde på tirsdag d. 13. April kl. 20.00. 

Vi vil gerne opfordre jer alle til at bede for kirken i denne nye fase, for Christopher og Hasse som vi må sige farvel til, og for det nye team der skal tage arbejdshandskerne på.

Kærlig Hilsen 
Præsteteamet

Søndag den 11. april kl. 13.00 og kl. 15.00 og tirsdag den 13. april kl. 20.00.

Important news about the pastors’ team and staff

11 April 2021

Dear Church Family

We look forward to meeting you in the church again next Sunday, but before then we would like to share important news with you about the church’s pastors and staff. We would really encourage you to watch the online service 11 April, where we have shared the news.

Today we can share the both happy and sad news, namely that Christopher and Caroline Aagaard are moving to Nordsjælland, where Christopher will be the leading pastor in Græsted Frikirke this summer from 1 August.
 
We are incredibly happy for Christopher and Caroline and all that they have blessed our church community with, and we will miss them in Copenhagen Vineyard. At the same time, we think it is a great privilege for us to be able to send them out here from the church for the blessing of Græsted Frikirke – and we are pleased that Græsted is not further away.
 
It is at the same time with grief that we can announce that Hasse and Gitte Falk Jakobsen have chosen to step down as pastors in Copenhagen Vineyard this summer. This decision has been made after careful consideration and in the wake of a good and longer joint process with external supervision, where we have focused on cooperation and management. Hasse and the rest of the pastors’ team agree that the decision is made with great mutual love, understanding and respect. Going forward, we will work to maintain the good relationship with each other.
Hasse’s leadership, passion and great capacity as a pastor has been a great blessing to our church community, and we are in great gratitude for all the good Hasse and Gitte as leaders have given into our church. Hasse will step down as pastor at the end of May, but he and Gitte will still be part of our church community for the time being.
 
These big changes have meant that we have had to work on setting up a new strong core team, so we have even more news:
 
Emil Rindom Nørholm will already here from April this year be employed 20 % as a pastors’ intern until he and Nina move to Copenhagen in the summer of 2022, after which he will be employed full time as a pastor. Emil and Nina were part of the church this fall, where Emil was a pastoral trainee and preached on Sundays and led Mission Julegave, so many of you will know them. He is a sharp and skilled theologian and communicator, and in addition he is an excellent leader. Emil and Nina are right now living in Aarhus, where he is completing his master’s degree in theology, and she is studying for a master’s degree in psychology. Until they move here in the summer of 2022, Emil will speak in our church once a month, work with the leaders with Vineyard Young and Young Grapes, and attend leadership meetings, Summer Camp, Spring Camp, and more.
We are very pleased to welcome Emil and Nina back to us!
 
Maria Lundbak Hinge, who since August 2020 has been a substitute in the pastoral team, as well as having worked many years as leader of the worship in the church, will be employed as a worship pastor and leader of the areas; worship, services and organization in an 80 % position. Maria also works as the leader of the Vineyard Nordic Worship.
 
Kathrine Chercka, our current children’s church leader, who already serves as a skilled pastor for our children and their families, continues her employment at 65 %, but will now be part of the team with the title Children’s Pastor.
 
This is a big mouthful at once and it is both painful to say goodbye and encouraging to be able to say welcome.

Therefore, we would also like to invite those of you who want to talk to us, to zoom coffee meetings today Sunday at 1pm or at 3pm, or if you are unable to join today, we will also hold a meeting on Tuesday 13 April at 8pm.

We would like to encourage you all to pray for the church in this new phase, for Christopher and Hasse, we are saying goodbye to, and for the new team that will be formed.
  
Kindly,
The pastors’ team

Sunday 11 April at 1pm and 3pm and Tuesday 13 April at 8pm.

Go top